Буквите като символи

Според Кабала думата е Логос, основа на Сътворението.

Необходимостта да записваме информация – мисли, идеи и обикновени неща от ежедневието е обща за всички цивилизации по света, като различните хора са се справяли с проблема по различен начин. Освен знаците, голямо значение имат и материалите, използвани при писането. В Америка инките са изобретили разноцветното възлово писмо наречено кипу, а маите са разказали върху камък историята на своята култура и цивилизация. В Месопотамия хората са писали върху мокра глина с остри пръчици, в Древен Египет – върху камък и папирус. Северните народи са използвали брезова кора, а в Древна Гърция и на още много други места – остракони – парчета от счупена керамика. Китайците са изобретили хартията, но тя е стигнала до нас доста по-късно. Те са писали и върху коприна и тези произведения са с огромна естетическа стойност и до днес. Не бива да забравяме и за пергамента – фино обработена ярешка или агнешка кожа, на която са се съхранявали всички важни документи, в началото във вид на свитъци, а по-късно оформени като книги.

Нещата са се случвали бавно и постепенно – от чертичката, ченгелчето и завъртулката, през пиктограмата, йероглифа, клинописа, алфавита. Създаването на почти всички системи за писане се губи в далечното минало. Едни от тях са се зародили самостоятелно, като египетските и китайските йероглифи, други постепенно и неусетно са произлезли от по-стари системи, като финикийския абджад, писменост без знаци за гласните звуци. По-късно от финикийската азбука са произлезли еврейската, гръцката и латинската азбуки, а от тях – кирилицата. Много от използвните днес писмени системи са директно заимствани и пригодени от други народи за собствените им нужди посредством някои малки изменения и диактрични знаци. При новите условия буквите са придобили нови значения и мистичност, защото всеки народ, освен делничните нужди има и своята мистика, която трябва да бъде изразена.

При всички случаи освен за запазване на информацията, тези знаци са имали и имат и сакрално, магическо значение. Някои от тези системи от знаци са продължили напред, развивали са се паралелно с езиците, които са изразявали, някои от тях са залезли, когато техните цивилизации са изчезнали, заспали са, очаквайки да бъдат открити отново, а някои от тях са се спрели във времето и са „замръзнали”, запазвайки само сакралното си значение, като руните, тетраграмите и хексаграмите на Китайската филосовска и предсказателна система И-Цзин.

В далечното минало, освен звуци и понятия, буквите са изразявали числата и музикалните ноти, докато тези символи не са се обособили като отделни системи от знаци. В много страни и до днес, при определени случаи, се използват римските числа, които по своята същност са главни латински букви – I=1, V=5, X=10.

Всеки език и неговата система за записване живеят и се променят паралелно с живота и развитието на народите, които ги използват. Като пример за това може да послужи нашият собствен език. Системата за писане преди и след Освобождението от турско робство се различава съществено от съвременната ни, пък и много думи от този период са трудно разбираеми за българина от началото на XXI век. При всяко ново издание на класическо произведение на литературата редакторите трябва да се справят с нелеката задача оригиналният текст да звучи съвременно, като в същото време той не бива да губи нищо от оригиналното си звучене.

Всяка буква, всеки знак, дори с външната си форма изразяват своята същност, тоест освен обикновени знаци, те са и символи. Всяка буква има и своята числова поредност, поставена на своето място в съответната система. В нумерологията има специален раздел, който се занимава с буквите и извежда значенията на думите и имената според техните числови значения, съобразно с всяка отделна писмена система. И не само – нумерологията се съобразява и с формата и характера на всяка отделна буква. Проучвайки и анализирайки комбинациите на буквите и техните числови значения в имената, ние научаваме доста интересни неща за характера на всеки човек, за неговите наклонности, вкусове, слабости и за това, как характерът на конкретния човек се отразява на неговата възможност за реализация в материалния свят, а то тук можем да научим повече за бъдещето.

Ели Маринова

Споделяне

error: Content is protected !!